depressió atmosfèrica f. Nucli de baixes pressions amb un diàmetre entre 500 i 2.000 quilòmetres. De símbol D.

desert m. Regió terrestre de clima àrid, amb menys de 200 mil·límetres de precipitacions a l’any, no coberta per la neu ni pel gel i, quasi sense coberta vegetal. El desert del Sàhara.

desèrtic -a adj. 1. Relatiu o pertanyent al desert. 2. Que presenta característiques de desert.

desertificació f. Degradació d’un territori en desert per causes humanes, com els incendis provocats, males pràctiques agrícoles, la sobrepastura, etc.

desertització f. Acció natural de desertitzar o de desertitzar-se.

desertitzar v. 1. tr. Convertir en desert. 2. pron. Convertir-se en desert.

dia m. 1. a. Temps que dura la claror del sol o interval entre una nit i la següent. b. a la caiguda del dia Quan comença a fer-se de nit. c. a punta de dia Quan comença a fer-se de dia. d. apuntar (o clarejar, o rompre, etc.) el dia (o fer-se de dia) Eixir el sol, començar a haver-hi claror. 2. Temps atmosfèric agradable, referit a un dia determinat. Fer un bon dia. Aclarir-se el dia. Quin dia feia ahir a Cocentaina.

dorsal f. En el relleu isobàric, prolongació de les altes pressions d’un anticicló. De símbol d.