galerna  f. Vent molt fort, ràpid i intermitent que sol donar-se en situacions de NW al golf de Gascunya i que normalment va acompanyat d’una borrasca amb un descens de la pressió molt fort.

garbí  m. Vent del SW o del SSW.

garbinada  f. Vent fort de garbí.

garbinejar v. intr. Fer vent de garbí.

gebrada  f. 1. Acció de gebrar. 2. Efecte de gebrar.

gebrar  v. intr. Gelar-se la rosada.

gebre m. Rosada gelada.

gelar v. 1. a. tr. Fer esdevenir gel. b. pron. Esdevenir gel. Gelar-se l’aigua d’un dipòsit. c. pron. p. anal. Gelar-se l’oli. d. intr. Solidificar-se l’aigua dels reguerons, de les basses, etc., a causa d’un refredament de l’aire ambient. Aquest nit ha gelat. 2. a. tr. Fa un fred que gela les mans. b. pron. Esdevenir fred com el gel. c. gelar-se de fred (o simplement gelar-se) Tenir molt de fred. 3. intr. Fer un fred intensíssim. 4. fig. a. tr. Aquella nova ens va gelar la sang. b. pron. Se’m va gelar el cor, quan m’ho van dir.

gelat -ada 1. adj. a. Convertit en gel. b. Fred com el gel. c. estar gelat de fred (o simplement estar gelat) Tenir molt de fred.

gèlid -a adj. Fred com el gel, geliu.

geliu -iua adj. Fred com el gel. Un vent geliu.

gelor f. Fredor intensa, qualitat de gèlid o geliu.

geomàtic -a 1. adj. Relatiu o pertanyent a la geomàtica. 2. m. i f. Especialista en geomàtica.

geomàtica f. Disciplina que té com a objectiu la gestió automàtica de dades geogràfiques, basada en les ciències i tecnologies relacionades amb la seua obtenció, emmagatzemament, tractament i difusió.

geomatització f. 1. Acció de geomatitzar. 2. Efecte de geomatitzar.

geomatitzar v. tr. Implantar la geomàtica en una empresa o organisme.

glaç m. 1. Gel. 2. p. ext. Fred intensíssim. Tapa’t bé que fa glaç.

glaça f. Gelada. Dia de glaça.

glaçada f. Gelada.

glaçar v. intr. i pron. Gelar.

glaçat -ada adj. Gelat.

gota f. 1. Glòbul líquid; petita quantitat d'un líquid que cau formant una massa esfèrica o esferoïdal. Gotes de pluja. 2. caure (o fer) gotes Caure gotes de pluja molt disseminades, començar a plovisquejar. 3. caure quatre gotes Ploure escassament. 4. gota freda Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per una cèl·lula d’aire fred que s’ha separat de la seua zona d’origen, ha davallat de latitud i ocasiona una gran inestabilitat atmosfèrica que pot donar lloc a precipitacions molt intenses.

granís [pl. -issos] m. Grans petits de gel, transparents o translúcids, procedents de la condensació del vapor d’aigua atmosfèric.

granísol m. Granís.

granissada f. Precipitació en forma de granís.

granissar f. Caure granís.

granissol m. Granís lleuger, de grans molt menuts.

granissolada f. Granissada.

granissolar v. intr. Granissar.

grau m. 1. Cadascuna de les divisions iguals, numerades d’una escala com la d’un termòmetre, d’un aeròmetre, etc. 2. Unitat de mesura de temperatura. Els més importants són el grau Celsius, el Fahrenheit i el Réaumur.

gregal m. Vent del nord-est.

gregalada f. Vent fort del nord-est.

gregalejar v. intr. Fer vent de gregal.