interval m. Espai entre dues coses. Interval nuvolós.

isòbar -a 1. adj. Que denota la mateixa pressió. 2. f. Dit de la línia que uneix els punts que tenen una pressió atmosfèrica igual, després de reduir-la al nivell del mar.

isobàric -a adj. 1. Isòbar. 2. Relatiu o pertanyent a les isòbares.

isocasma adj. i f. Dit de la línia que uneix en un mapa sinòptic els punts que tenen la mateixa freqüència anual de visibilitat d’aurores damunt la superfície terrestre.

isòcron -a 1. adj. Dit dels moviments que tenen igual període. 2. adj. i f. Dit de la línia que uneix els punts de la superfície terrestre en els quals s’esdevé un fenomen al mateix temps. 3. isòcrona de tempesta f. Línia que uneix els punts per on passa la mateixa pertorbació atmosfèrica a la mateixa hora.

isocronisme m. Qualitat d’isòcron.

isògon -a adj. i f. Dit de la línia que uneix els punts on el vent té la mateixa direcció relativament als punts cardinals.

isogònic -a adj. Relatiu o pertanyent a les isògones.

isohèlia adj. i f. Dit de la línia que uneix els punts amb la mateixa durada d’insolació en un període determinat.

isohieta 1. adj. Dit de la línia que uneix en un mapa els punts que tenen la mateixa quantitat de precipitació durant un període de temps determinat. 2. f. Línia isohieta.

isohipsa adj. i f. Dit de la línia que uneix els punts de la superfície terrestre amb la mateixa altitud.

isolínia f. Nom donat a cadascuna de les línies que uneixen en un mapa punts on el valor d’un element determinat és el mateix.

isoquimen -ímena 1. adj. Que té la mateixa temperatura mitjana a l’hivern. 2. adj. i f. Dit de la línia que uneix els punts que tenen la mateixa temperatura mitjana a l’hivern.

isòter -a 1. adj. Que té la mateixa temperatura mitjana a l’estiu. 2. adj. i f. Dit de la línia que uneix els punts de la superfície terrestre que tenen la mateixa temperatura mitjana a l’estiu.

isoterm -a 1. adj. Que té la mateixa temperatura. 2. adj. i f. Dit de la línia ideal que uneix en un mapa els punts de la superfície de la Terra que tenen la mateixa temperatura en un moment donat o la mateixa temperatura mitjana durant un cert període.

isotèrmic -a adj. 1. Isoterm. 2. Relatiu o pertanyent a les isotermes.