nebulós -osa adj. Velat per núvols, boira.

nebulositat f. 1. Qualitat de nebulós; substància nebulosa. 2. Estat d’emboirament. 3. Freqüència de la boira.

neu f. 1. Petits cristalls de gel provinents de la congelació de partícules d’aigua en suspensió en l’atmosfera i que cauen sobre la terra en forma de volves o borrallons blancs. Fondre’s la neu, desfer-se. 2. fer neu Nevar. 3. neu pels alts Expressió que s’usa per a indicar que, pel fred que fa, deu haver-hi neu a les muntanyes, o que està a punt de nevar-hi. Quin fred fa, neu pels alts. 4. neu congesta Neu amb bombolles d’aire barrejades amb els cristalls de gel que correspon a un estadi intermedi entre la neu i el gel. 5. neus perpètues Neu en llocs alts on la temperatura no baixa mai dels 0° i, per tant, no es fon. 6. neu primavera Neu que s’ha humitejat i constitueix grànuls. 7. neu arena Neu que es diposita a temperatures molt baixes i que té una consistència semblant a l’arena seca i lleugera. 8. neu ventada Neu que pren una consistència densa i empedreïda per l’acció del vent en precipitar-se o al poc temps d’haver-ho fet. 9. neu carbònica Anhídrid carbònic en estat sòlid, de color blanc, que manté la temperatura de -78,5°C en ser sublimat a la pressió atmosfèrica i que és emprat com a refrigerant.

neueta f. Aiguaneu.

nimbós -osa adj. Dit del cel cobert de nimbus.

nimbostratus m. Núvol baix que constitueix un banc de núvols molt gris i d’espessor considerable davall del qual hi ha freqüentment núvols esquinçats. De símbol Ns.

nimbus m. Núvol baix, fosc, d’aspecte uniforme, del qual cau pluja o neu. De símbol Nb.

núvol 1. a. m. Amàs de partícules d’aigua o de gel formades per la condensació del vapor aquós de l’atmosfera i que lleva la transparència de l’aire. Un núvol de pluja. b. núvol accessori Núvol que acompanya altres núvols més grans. c. núvol alt Núvol situat en el pis de núvols que es troba entre els 3 i els 8 quilòmetres d’altitud a les regions polars, entre els 5 i els 13 quilòmetres a les regions temperades i entre els 6 i els 18 quilòmetres a les regions tropicals. d. núvol baix Núvol situat en el pis de núvols que es troba entre la superfície terrestre i els 2 quilòmetres d’altitud. e. núvol mitjà Núvol situat en el pis de núvols que es troba entre els 2 i els 4 quilòmetres d’altitud a les regions polars, entre els 2 i els 7 quilòmetres a les regions temperades i entre els 2 i els 8 quilòmetres a les regions tropicals. 2. banc de núvols Conjunt de núvols de poca espessor i del mateix gènere que, situats aproximadament al mateix nivell, cobreixen una part del cel. 3. p. anal. Un núvol de pols, de fum. 4. adj. Nuvolós, amb el cel cobert o ple de núvols. 5. Dit del dia que presenta una nuvolositat major d’una octa i menor de set octes.

nuvolada f. Massa de núvols.

nuvolat -ada 1. adj. Nuvolós. 2. m. Núvol, especialment si és espés o d’extensió considerable.

nuvolós -osa adj. 1. Cobert de núvols. 2. Format de núvols. Massa nuvolosa.

nuvolositat f. 1. Qualitat de nuvolós. 2. a. Extensió de cel cobert per núvols. b. nuvolositat parcial Fracció de cel coberta per un gènere determinat de núvol. c. nuvolositat total Nuvolositat. 3. Freqüència dels núvols.