saó f. Grau d’humitat d’una terra, abundant o suficient perquè produïsca fruit, especialment després d’una ploguda.

saonada f. Saó grossa deguda a la pluja abundant i profitosa. Amb aquestes plogudes quina saonada hi haurà.

septentrió m. 1. Nom donat indistintament a l’Óssa Major o a l’Óssa Menor, pel fet de ser constituïdes per estrelles visibles o trions. 2. Nord.

septentrional 1. adj. a. Relatiu o pertanyent al septentrió. b. Del nord, pertanyent al nord. Terres septentrionals.

sirocco* m. Vent calent de la Mediterrània central procedent del nord d’Àfrica. Originàriament sec, arriba a la Itàlia meridional força humit.

sobrevent m. Costat d’on ve el vent, especialment respecte a una embarcació.

sodar m. [angl. sodar, que prové de la sigla SODAR ‘sound detecting and ranging’] Radar meteorològic que utilitza senyals acústics.

solar adj. Pertanyent al Sol; que procedeix del Sol; mesurat pel Sol. Corona solar. Any solar.

solstici m. 1. Cadascun dels dos punts de l’eclíptica més allunyats de l’equador; temps en què el Sol, en el seu moviment aparent, passa per aquests punts. 2. solstici d’estiu Temps en què el Sol passa pel primer punt del signe de càncer, allà pel 21 de juny. 3. solstici d’hivern Temps en què el Sol passa pel primer punt del signe de capricorn, allà pel 21 de desembre.

sotavent m. Costat oposat al sobrevent.